Bo, Deyu, Binbin Hu, Xiao Wang, Zhiqiang Zhang, Chuan Shi, and Jun Zhou. “Regularizing Graph Neural Networks via Consistency-Diversity Graph Augmentations”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 4 (June 28, 2022): 3913-3921. Accessed July 21, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20307.