Zhu, Yurui, Zeyu Xiao, Yanchi Fang, Xueyang Fu, Zhiwei Xiong, and Zheng-Jun Zha. “Efficient Model-Driven Network for Shadow Removal”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 3 (June 28, 2022): 3635-3643. Accessed June 22, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20276.