Liu, Zhenhuan, Liang Li, Huajie Jiang, Xin Jin, Dandan Tu, Shuhui Wang, and Zheng-Jun Zha. “Unsupervised Coherent Video Cartoonization With Perceptual Motion Consistency”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 2 (June 28, 2022): 1846-1853. Accessed June 20, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20078.