Liu, Xian, Rui Qian, Hang Zhou, Di Hu, Weiyao Lin, Ziwei Liu, Bolei Zhou, and Xiaowei Zhou. “Visual Sound Localization in the Wild by Cross-Modal Interference Erasing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 2 (June 28, 2022): 1801-1809. Accessed March 1, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20073.