Wang, Zihao, Minghui Yang, Chunxiang Jin, Jia Liu, Zujie Wen, Saishuai Liu, and Zhe Zhang. “IFDDS: An Anti-Fraud Outbound Robot”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 18 (May 18, 2021): 16117-16119. Accessed February 28, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/18030.