Yu, Li, Zhengwei Wu, Tianchi Cai, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Lihong Gu, Xiaodong Zeng, and Jinjie Gu. “Joint Incentive Optimization of Customer and Merchant in Mobile Payment Marketing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 17 (May 18, 2021): 15000-15007. Accessed May 21, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17760.