Luo, Chuan, Bo Qiao, Wenqian Xing, Xin Chen, Pu Zhao, Chao Du, Randolph Yao, Hongyu Zhang, Wei Wu, Shaowei Cai, Bing He, Saravanakumar Rajmohan, and Qingwei Lin. “Correlation-Aware Heuristic Search for Intelligent Virtual Machine Provisioning in Cloud Systems”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 14 (May 18, 2021): 12363-12372. Accessed September 27, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17467.