Zhou, Yu-Hang, Peng Hu, Chen Liang, Huan Xu, Guangda Huzhang, Yinfu Feng, Qing Da, Xinshang Wang, and An-Xiang Zeng. “A Primal-Dual Online Algorithm for Online Matching Problem in Dynamic Environments”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 12 (May 18, 2021): 11160-11167. Accessed May 20, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17331.