Liu, Jiawei, Zhe Gao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Guoxiu He, Changlong Sun, Xiaozhong Liu, and Wei Lu. “Time to Transfer: Predicting and Evaluating Machine-Human Chatting Handoff”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 7 (May 18, 2021): 5841-5849. Accessed February 24, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16731.