Xiao, Congxi, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, An Zhuo, Ji Liu, Haoyi Xiong, and Dejing Dou. “C-Watcher: A Framework for Early Detection of High-Risk Neighborhoods Ahead of COVID-19 Outbreak”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 6 (May 18, 2021): 4892-4900. Accessed June 20, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16622.