Zhou, Qiang, Jingjing Gu, Xinjiang Lu, Fuzhen Zhuang, Yanchao Zhao, Qiuhong Wang, and Xiao Zhang. “Modeling Heterogeneous Relations across Multiple Modes for Potential Crowd Flow Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 5 (May 18, 2021): 4723-4731. Accessed June 13, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16603.