Li, Zhi, Zhefeng Wang, Zhicheng Wei, Xiangguang Zhou, Yijun Wang, Baoxing Huai, Qi Liu, Nicholas Jing Yuan, Renbin Gong, and Enhong Chen. “Cross-Oilfield Reservoir Classification via Multi-Scale Sensor Knowledge Transfer”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 5 (May 18, 2021): 4215-4223. Accessed July 23, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16545.