Wang, Pengfei, Chengquan Zhang, Fei Qi, Shanshan Liu, Xiaoqiang Zhang, Pengyuan Lyu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, and Guangming Shi. “PGNet: Real-Time Arbitrarily-Shaped Text Spotting With Point Gathering Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 4 (May 18, 2021): 2782-2790. Accessed September 28, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16383.