Qian, Shenhan, Dongze Lian, Binqiang Zhao, Tong Liu, Bohui Zhu, Hai Li, and Shenghua Gao. “KGDet: Keypoint-Guided Fashion Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 3 (May 18, 2021): 2449-2457. Accessed February 22, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16346.