Xu, Qianqian, Zhiyong Yang, Zuyao Chen, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Yuan Yao, and Qingming Huang. “Deep Partial Rank Aggregation for Personalized Attributes”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 1 (May 18, 2021): 678-688. Accessed June 18, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16148.