Yao, Huaxiu, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, and Zhenhui Li. “Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32, no. 1 (April 26, 2018). Accessed June 15, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11836.