Liu, Chong, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang, and Zhi-Hua Zhou. “Dual Set Multi-Label Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32, no. 1 (April 29, 2018). Accessed June 12, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11695.