Chen, Zhen-Duo, Wan-Jin Yu, Chuan-Xiang Li, Liqiang Nie, and Xin-Shun Xu. “Dual Deep Neural Networks Cross-Modal Hashing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32, no. 1 (April 25, 2018). Accessed March 26, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11249.