Zhong, Yangxin, Shixia Liu, Xiting Wang, Jiannan Xiao, and Yangqiu Song. “Tracking Idea Flows Between Social Groups”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30, no. 1 (February 21, 2016). Accessed July 21, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/10163.