[1]
C. Qian, Y. Yu, and Z.-H. Zhou, “Pareto Ensemble Pruning”, AAAI, vol. 29, no. 1, Feb. 2015.