[1]
Y. Liu, J. Zhang, H. Yu, and C. Miao, “Reputation-Aware Continuous Double Auction”, AAAI, vol. 28, no. 1, Jun. 2014.