[1]
Y. Wang, Y. Jiang, Y. Wu, and Z.-H. Zhou, “Localized K-Flats”, AAAI, vol. 25, no. 1, pp. 525-530, Aug. 2011.