[1]
P. Wang, X. He, G. Li, T. Zhao, and J. Cheng, “Sparsity-Inducing Binarized Neural Networks”, AAAI, vol. 34, no. 07, pp. 12192-12199, Apr. 2020.