[1]
Y. Liu, B. Wan, X. Zhu, and X. He, “Learning Cross-Modal Context Graph for Visual Grounding”, AAAI, vol. 34, no. 07, pp. 11645-11652, Apr. 2020.