[1]
B. Fu, J. He, Z. Zhang, and Y. Qiao, “Dynamic Sampling Network for Semantic Segmentation”, AAAI, vol. 34, no. 07, pp. 10794-10801, Apr. 2020.