[1]
H. Li, J. Zhu, J. Zhang, C. Zong, and X. He, “Keywords-Guided Abstractive Sentence Summarization”, AAAI, vol. 34, no. 05, pp. 8196-8203, Apr. 2020.