[1]
J. Xu, Z. Xu, P. Walker, and F. Wang, “Federated Patient Hashing”, AAAI, vol. 34, no. 04, pp. 6486-6493, Apr. 2020.