[1]
S. Wei, J. Wang, G. Yu, C. Domeniconi, and X. Zhang, “Multi-View Multiple Clusterings Using Deep Matrix Factorization”, AAAI, vol. 34, no. 04, pp. 6348-6355, Apr. 2020.