[1]
J. Wang, H. Zhang, Q. Liu, Z. Pan, and H. Tao, “Crowdfunding Dynamics Tracking: A Reinforcement Learning Approach”, AAAI, vol. 34, no. 04, pp. 6210-6218, Apr. 2020.