[1]
Q. Maoying, Y. Jun, L. Tongliang, W. Xinchao, and T. Dacheng, “Diversified Bayesian Nonnegative Matrix Factorization”, AAAI, vol. 34, no. 04, pp. 5420-5427, Apr. 2020.