[1]
L. Liu, T. Zhou, G. Long, J. Jiang, and C. Zhang, “Attribute Propagation Network for Graph Zero-Shot Learning”, AAAI, vol. 34, no. 04, pp. 4868-4875, Apr. 2020.