[1]
Z. Wang, W. Bi, Y. Wang, and X. Liu, “Better Fine-Tuning via Instance Weighting for Text Classification”, AAAI, vol. 33, no. 01, pp. 7241-7248, Jul. 2019.