[1]
T. Xiao, S. Liang, W. Shen, and Z. Meng, “Bayesian Deep Collaborative Matrix Factorization”, AAAI, vol. 33, no. 01, pp. 5474-5481, Jul. 2019.