[1]
H. Hosseini, Z. Huang, A. Igarashi, and N. Shah, “Class Fairness in Online Matching”, AAAI, vol. 37, no. 5, pp. 5673-5680, Jun. 2023.