[1]
J. Zhang, D. Lian, H. Zhang, B. Wang, and E. Chen, “Query-Aware Quantization for Maximum Inner Product Search”, AAAI, vol. 37, no. 4, pp. 4875-4883, Jun. 2023.