[1]
M. Zhong, Y. Liu, Y. Xu, C. Zhu, and M. Zeng, “DialogLM: Pre-trained Model for Long Dialogue Understanding and Summarization”, AAAI, vol. 36, no. 10, pp. 11765-11773, Jun. 2022.