[1]
X. Zhao, W. Fan, H. Liu, and J. Tang, “Multi-Type Urban Crime Prediction”, AAAI, vol. 36, no. 4, pp. 4388-4396, Jun. 2022.