[1]
Y. Xu, H. Zhao, and Z. Zhang, “Topic-Aware Multi-turn Dialogue Modeling”, AAAI, vol. 35, no. 16, pp. 14176-14184, May 2021.