[1]
X. Li, Z. Xu, K. Wei, and C. Deng, “Generalized Zero-Shot Learning via Disentangled Representation”, AAAI, vol. 35, no. 3, pp. 1966-1974, May 2021.