[1]
S. Jin, Q. Zhou, H. Yao, Y. Liu, and X.-S. Hua, “Asynchronous Teacher Guided Bit-wise Hard Mining for Online Hashing”, AAAI, vol. 35, no. 2, pp. 1717-1724, May 2021.