[1]
Q. Huang, J. Zhang, W. Zhou, W. Zhang, and N. Yu, “Initiative Defense against Facial Manipulation”, AAAI, vol. 35, no. 2, pp. 1619-1627, May 2021.