[1]
W. Hao, Z. Zhang, and H. Guan, “CMCGAN: A Uniform Framework for Cross-Modal Visual-Audio Mutual Generation”, AAAI, vol. 32, no. 1, Apr. 2018.