[1]
M. Guan and H. Jiang, “Nonparametric Stochastic Contextual Bandits”, AAAI, vol. 32, no. 1, Apr. 2018.