[1]
X. Zhao, B. Zong, Z. Guan, K. Zhang, and W. Zhao, “Substructure Assembling Network for Graph Classification”, AAAI, vol. 32, no. 1, Apr. 2018.