[1]
Y. Zhong, S. Liu, X. Wang, J. Xiao, and Y. Song, “Tracking Idea Flows between Social Groups”, AAAI, vol. 30, no. 1, Feb. 2016.