Liu, Wei, Cun Mu, Rongrong Ji, Shiqian Ma, John Smith, and Shih-Fu Chang. 2015. “Low-Rank Similarity Metric Learning in High Dimensions”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v29i1.9639.