Du, Changying, Shandian Zhe, Fuzhen Zhuang, Yuan Qi, Qing He, and Zhongzhi Shi. 2015. “Bayesian Maximum Margin Principal Component Analysis”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v29i1.9583.