Qian, Chao, Yang Yu, and Zhi-Hua Zhou. 2015. “Pareto Ensemble Pruning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v29i1.9579.