Dai, Xin-Yu, Jian-Bing Zhang, Shu-Jian Huang, Jia-Jun Chen, and Zhi-Hua Zhou. 2015. “Structured Sparsity With Group-Graph Regularization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v29i1.9449.