Zhang, Ke, Wei Zhang, Sheng Zeng, and Xiangyang Xue. 2014. “Semantic Segmentation Using Multiple Graphs With Block-Diagonal Constraints”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.9141.